Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Kontrola Weterynaryjna - UE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1089 z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia by艂ej jugos艂owia艅skiej republiki Macedonii, Gruzji i Republiki Kiribati do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4049) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/921 z dnia 15 maja 2017 r. rejestruj膮ce w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznacze艅 geograficznych nazw臋 [Charolais de Bourgogne (ChOG)]

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/908 z dnia 11 maja 2017 r. zatwierdzaj膮ce inn膮 ni偶 nieznaczna zmian臋 w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznacze艅 geograficznych [Picodon (ChNP)]

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/910 z dnia 11 maja 2017 r. zatwierdzaj膮ce inn膮 ni偶 nieznaczna zmian臋 w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznacze艅 geograficznych [Cornish Sardines (ChOG)]

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/862 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiaj膮ca warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t i 艣wiadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni bior膮cych udzia艂 w zawodach po wywozie czasowym do Turkmenistanu, zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Turkmenistanu i zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Turkmenistanu w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych oraz nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3207) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/800 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2899) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/811 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzaj膮ca zmieniony plan przed艂o偶ony przez Belgi臋 w celu zatwierdzania zak艂ad贸w do wewn膮trzunijnego handlu drobiem i jajami wyl臋gowymi na podstawie dyrektywy Rady 2009/158/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2947) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urz臋dowych i innych czynno艣ci urz臋dowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 偶ywno艣ciowego i paszowego oraz zasad dotycz膮cych zdrowia i dobrostanu zwierz膮t, zdrowia ro艣lin i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzj臋 Rady 92/438/EWG (rozporz膮dzenie w sprawie kontroli urz臋dowych)Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG.

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/481 z dnia 20 marca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/384 z dnia 2 marca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzor贸w 艣wiadectw weterynaryjnych BOV-X, OVI-X, OVI-Y i RUM oraz wykaz贸w kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii niekt贸rych zwierz膮t kopytnych i 艣wie偶ego mi臋sa

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/193 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpis贸w dotycz膮cych Ukrainy w wykazach pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie niekt贸rych towar贸w do Unii w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiaj膮ce szczeg贸lne warunki maj膮ce zastosowanie do wprowadzania do Unii przesy艂ek z niekt贸rych pa艅stw trzecich w zwi膮zku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 669/2009

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/172 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametr贸w przekszta艂cania produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do warunk贸w przywozu karmy dla zwierz膮t domowych i wywozu przetworzonego obornika

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/151 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wykazu pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do i tranzyt przez terytorium Unii drobiu i produkt贸w drobiowych oraz wymog贸w dotycz膮cych 艣wiadectw weterynaryjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/129 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzaj膮ce 艣rodki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/98 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia zwierz膮t do cel贸w przywozu do Unii ps贸w, kot贸w i fretek

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/99 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 93/195/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t i 艣wiadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wy艣cigowych, bior膮cych udzia艂 w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym do Meksyku i Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, i zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Chin i Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2107 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t, podlegaj膮cych zwi臋kszonemu poziomowi kontroli urz臋dowych przywozu

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2092 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, za艂膮cznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i za艂膮cznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotycz膮ce handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i k贸z, a tak偶e ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niekt贸rym pasa偶owalnym g膮bczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1902 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acetamiprydu, ametoktradyny, azoksystrobiny, cyflutryny, kwasu difluorooctowego, dimetomorfu, fenpyrazaminy, flonikamidu, fluazynamu, fludioksonilu, flupiradifuronu, flutriafolu, fluksapyroksadu, metkonazolu, prochinazydu, protiokonazolu, piryproksyfenu, spirodiklofenu oraz trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1917 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1899 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca decyzje 92/260/EWG, 93/197/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej i przywozu zarejestrowanych koni z niekt贸rych cz臋艣ci Egiptu

ozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1832 z dnia 17 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce wzory 艣wiadectw na przyw贸z do Unii wyrob贸w mi臋snych, produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit, jak r贸wnie偶 艣wie偶ego mi臋sa gospodarskich zwierz膮t nieparzystokopytnych okre艣lone w decyzjach 2000/572/WE i 2007/777/WE oraz w rozporz膮dzeniu (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymog贸w zdrowia publicznego dla pozosta艂o艣ci

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1793 z dnia 10 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do wprowadzania do Unii 偶elatyny i kolagenu oraz poddanych obr贸bce surowc贸w do produkcji tych produkt贸w z Tajwanu

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1781 z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie w艂膮czenia wpisu dotycz膮cego Saint-Pierre i Miquelon do wykazu pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 111/15/COL z dnia 31 marca 2015 r. zmieniaj膮ca wykaz zawarty w rozdziale I cz臋艣膰 1.2 pkt 39 w za艂膮czniku I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w kt贸rym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej 偶ywych zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego z pa艅stw trzecich, oraz uchylaj膮ca decyzj臋 Urz臋du Nadzoru EFTA nr 311/13/COL

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 111/15/COL z dnia 31 marca 2015 r. zmieniaj膮ca wykaz zawarty w rozdziale I cz臋艣膰 1.2 pkt 39 w za艂膮czniku I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w kt贸rym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej 偶ywych zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego z pa艅stw trzecich, oraz uchylaj膮ca decyzj臋 Urz臋du Nadzoru EFTA nr 311/13/COL

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮cego za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia zwierz膮t dla ps贸w, kot贸w i fretek przemieszczanych do pa艅stwa cz艂onkowskiego z terytorium lub pa艅stwa trzeciego w celach niehandlowych (Dz.U. L 96 z 12.4.2016)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1248 z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Botswany w wykazie kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii 艣wie偶ego mi臋sa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2007/275/WE dotycz膮cej wykazu zwierz膮t i produkt贸w maj膮cych podlega膰 kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1024 z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1030 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Libanu w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych pa艅stwa cz艂onkowskie dopuszczaj膮 przyw贸z 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunk贸w dotycz膮cych hodowli zwierz膮t hodowlanych czystorasowych i miesza艅c贸w 艣wini, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materia艂em biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylaj膮ce niekt贸re akty w dziedzinie hodowli zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1024 z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1030 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Libanu w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych pa艅stwa cz艂onkowskie dopuszczaj膮 przyw贸z 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/922 z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wykazu kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii 艣wie偶ego mi臋sa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/887 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniaj膮cej za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiaj膮ce wykazy pa艅stw trzecich, cz臋艣ci pa艅stw trzecich i terytori贸w, z kt贸rych pa艅stwa cz艂onkowskie zezwalaj膮 na wprowadzanie do Unii niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, okre艣laj膮ce wymagania dotycz膮ce 艣wiadectw, zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylaj膮ce decyzj臋 2003/812/WE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/685 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia zwierz膮t dla ps贸w, kot贸w i fretek przemieszczanych do pa艅stwa cz艂onkowskiego z terytorium lub pa艅stwa trzeciego w celach niehandlowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/535 z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do w艂膮czenia Singapuru do wykazu kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii 艣wie偶ego mi臋sa

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/443 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t, podlegaj膮cych zwi臋kszonemu poziomowi kontroli urz臋dowych przywozu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/433 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych Ameryki w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N8

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/361 z dnia 10 marca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Chin w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2258 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do przywozu i tranzytu pojedynczych przesy艂ek zawieraj膮cych mniej ni偶 20 sztuk drobiu innego ni偶 ptaki bezgrzebieniowe i pojedynczych przesy艂ek zawieraj膮cych mniej ni偶 20 jaj wyl臋gowych lub jednodniowych piskl膮t takiego drobiu (Dz.U. L 321 z 5.12.2015)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/148 z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych Ameryki w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N8

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/57 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produkt贸w drobiowych, w zwi膮zku z wyst膮pieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w stanie Minnesota

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/39 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych towar贸w drobiowych w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/41 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit, w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/15 z dnia 7 stycznia 2016 r. zatwierdzaj膮ce program zwalczania salmonelli u kur niosek w by艂ej jugos艂owia艅skiej republice Macedonii oraz zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego by艂ej jugos艂owia艅skiej republiki Macedonii w wykazie pa艅stw trzecich, z kt贸rych jaja spo偶ywcze mog膮 by膰 wprowadzane do Unii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2383 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t, podlegaj膮cych zwi臋kszonemu poziomowi kontroli urz臋dowych przywozu

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2301 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 93/195/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni bior膮cych udzia艂 w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym do Meksyku i Stan贸w Zjednoczonych Ameryki i zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2258 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do przywozu i tranzytu pojedynczych przesy艂ek zawieraj膮cych mniej ni偶 20 sztuk drobiu innego ni偶 ptaki bezgrzebieniowe i pojedynczych przesy艂ek zawieraj膮cych mniej ni偶 20 jaj wyl臋gowych lub jednodniowych piskl膮t takiego drobiu

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2260 z dnia 3 grudnia 2015 r. uchylaj膮ca decyzj臋 2008/630/WE w sprawie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, maj膮cych zastosowanie do skorupiak贸w przywo偶onych z Bangladeszu i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2100 z dnia 18 listopada 2015 r. zatwierdzaj膮ca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na 艁otwie i uchylaj膮ca decyzj臋 2005/307/WE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2022 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1997 z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1901 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r. ustanawiaj膮ca przepisy dotycz膮ce certyfikacji oraz wz贸r 艣wiadectwa zdrowia w odniesieniu do przywozu do Unii przesy艂ek 偶ywych zwierz膮t i produkt贸w zwierz臋cych z Nowej Zelandii oraz uchylaj膮ca decyzj臋 2003/56/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1884 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Kanady i Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produkt贸w drobiowych, w zwi膮zku z wyst膮pieniem w tych pa艅stwach ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1884 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮cego za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Kanady i Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produkt贸w drobiowych, w zwi膮zku z wyst膮pieniem w tych pa艅stwach ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w (Dz.U. L 276 z 21.10.2015)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/608 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Ukrainy i Izraela w wykazie pa艅stw trzecich, zatwierdzenia programu zwalczania salmonelli u kur niosek na Ukrainie, wymog贸w dotycz膮cych 艣wiadectw weterynaryjnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu oraz wymog贸w dotycz膮cych przetwarzania przetwor贸w jajecznych (Dz.U. L 101 z 18.4.2015)

ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1607 z dnia 24 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1372 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy i Litwy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5715) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1363 z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w zwi膮zku z wyst膮pieniem w tym pa艅stwie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1349 z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1353 z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit, w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1338 z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1220 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w nast臋pstwie wyst膮pienia niedawnych ognisk choroby w stanach Indiana i Nebraska

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1153 z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w w nast臋pstwie wyst膮pienia kolejnych ognisk tej choroby w tym pa艅stwie

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1068 z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2002/994/WE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przywo偶onych z Chin

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1009 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 92/260/EWG i za艂膮cznik I do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Izraela, Libii i Syrii, za艂膮cznik II do decyzji 93/196/EWG w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Izraela, za艂膮cznik I do decyzji 93/197/EWG w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Izraela i Syrii oraz za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Brazylii, Izraela, Libii i Syrii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzaj膮ce przedwywozowe kontrole niekt贸rych rodzaj贸w 偶ywno艣ci przeprowadzane przez niekt贸re pa艅stwa trzecie w odniesieniu do obecno艣ci niekt贸rych mikotoksyn

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/917 z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do Bangladeszu, za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮cego wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/919 z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/911 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Kanady w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit, w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/908 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Kanady w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/796 z dnia 21 maja 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w w nast臋pstwie wyst膮pienia kolejnych ognisk tej choroby w tym pa艅stwie

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/604 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t odnosz膮cych si臋 do gru藕licy byd艂a we wzorach 艣wiadectw weterynaryjnych BOV-X i BOV-Y oraz w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Izraela, Nowej Zelandii i Paragwaju w wykazach kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii 偶ywych zwierz膮t lub 艣wie偶ego mi臋sa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/557 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Chin w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/536 z dnia 27 marca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit, w odniesieniu do dalszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w tym kraju

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/525 z dnia 27 marca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/526 z dnia 27 marca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do dalszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w tym kraju

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/448 z dnia 17 marca 2015 r. ustanawiaj膮ce szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do wprowadzania do Unii niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego z Japonii przeznaczonych na wystaw臋 EXPO 2015 w Mediolanie

Sprostowanie do dyrektywy 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniaj膮cej dyrektyw臋 2001/82/WE w sprawie wsp贸lnotowego kodeksu odnosz膮cego si臋 do weterynaryjnych produkt贸w leczniczych (Dz.U. L 136 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 13, tom 34, s. 286) Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 91鈥91 (PL)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/349 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w nast臋pstwie wyst膮pienia ognisk tej choroby w stanach Idaho i Kalifornia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/342 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w nast臋pstwie wyst膮pienia ognisk tej choroby w stanach Idaho i Kalifornia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/329 z dnia 2 marca 2015 r. wprowadzaj膮ce odst臋pstwo od przepis贸w unijnych dotycz膮cych zdrowia ludzi i zwierz膮t w odniesieniu do wprowadzania do Unii Europejskiej 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonej na EXPO 2015 w Mediolanie (W艂ochy)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/328 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 w odniesieniu do dokumentu wej艣cia dotycz膮cego paszy i 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/267 z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Japonii w wykazie kraj贸w trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii niekt贸rych produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/252 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/243 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/216 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany decyzji 2000/572/WE w zakresie odniesienia do systemu zharmonizowanego (HS) we wzorze 艣wiadectwa dotycz膮cego wyrob贸w mi臋snych oraz w sprawie zmiany decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Izraela w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/198 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Kanady w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do i tranzyt przez terytorium Unii drobiu i produkt贸w drobiowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/204 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wpisu dotycz膮cego Kanady w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 780/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 219 z 15.8.2013)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/9 z dnia 6 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1295/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/873/UE z dnia 3 grudnia 2014 r. uchylaj膮ca decyzj臋 2002/249/WE dotycz膮c膮 okre艣lonych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa i akwakultury przywo偶onych z Myanmaru przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/873/UE z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/891/UE z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzor贸w dokument贸w identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym ps贸w, kot贸w i fretek, ustanowienia wykaz贸w terytori贸w i pa艅stw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymog贸w j臋zykowych dotycz膮cych o艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych spe艂nienie okre艣lonych warunk贸w przewidzianych w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierz膮t domowych oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 998/2003

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzor贸w dokument贸w identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym ps贸w, kot贸w i fretek, ustanowienia wykaz贸w terytori贸w i pa艅stw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymog贸w j臋zykowych dotycz膮cych o艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych spe艂nienie okre艣lonych warunk贸w przewidzianych w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1306/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 750/2014 poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do epidemicznej biegunki 艣wi艅

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniaj膮ca decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie trz臋sawki na potrzeby handlu i przywozu do Unii zarodk贸w owiec i k贸z

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1219/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wykazu terytori贸w i pa艅stw trzecich

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1218/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymaga艅 w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych w艂o艣nia kr臋tego we wzorze 艣wiadectwa weterynaryjnego do cel贸w przywozu do Unii 艣wi艅 domowych przeznaczonych do hodowli, produkcji lub uboju lub 艣wie偶ego mi臋sa trzody chlewnej

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/759/UE z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik III do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t odnosz膮cych si臋 do w艂osieni (Trichinella) we wzorze 艣wiadectwa weterynaryjnego dotycz膮cego przywozu do Unii niekt贸rych produkt贸w mi臋snych uzyskanych ze 艣wi艅 domowych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1160/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu pa艅stw i terytori贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/704/UE z dnia 8 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/703/UE z dnia 8 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a w Belgii oraz statusu kraju zwi膮zkowego Turyngia w Niemczech jako wolnego od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 952/2014 z dnia 4 wrze艣nia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do dotycz膮cego Malezji wpisu, znajduj膮cego si臋 w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, w sprawie wysoko zjadliwej grypy ptak贸w oraz w odniesieniu do wzor贸w 艣wiadectw weterynaryjnych dotycz膮cych przywozu drobiu, jednodniowych piskl膮t, jaj wyl臋gowych, mi臋sa drobiu i ptak贸w bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz jaj

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazuj膮ce wprowadzania do Unii okaz贸w niekt贸rych gatunk贸w dzikiej fauny i flory

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nak艂adaj膮ce specjalne warunki dotycz膮ce przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci z niekt贸rych pa艅stw trzecich w zwi膮zku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1152/2009

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do zapisu dotycz膮cego Kuwejtu w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5440)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 846/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zwierz膮t dawc贸w z rodziny koniowatych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 840/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzaj膮ce 艣rodki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/501/UE z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do odprawy czasowej zarejestrowanych koni pochodz膮cych z Kostaryki i do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do pozycji dotycz膮cych Brazylii i Kostaryki w wykazie pa艅stw trzecich i cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dopuszcza si臋 przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 750/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych zwi膮zanych z epidemiczn膮 biegunk膮 艣wi艅 odno艣nie do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie wprowadzania 艣wi艅 do Unii

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/472/UE z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Republiki Mo艂dawii do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 718/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/355/UE z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/332/UE z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 92/260/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t i wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych koni z okre艣lonych cz臋艣ci terytorium Indii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 494/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik V do rozporz膮dzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do warunk贸w przywozu oraz do wykazu kraj贸w, o kt贸rych mowa w art. 9 tego rozporz膮dzenia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 483/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do biegunki 艣wi艅 wywo艂ywanej delta- koronawirusem w odniesieniu do wymaga艅 w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych wprowadzania do Unii pochodz膮cych od 艣wi艅 krwi i osocza krwi suszonych rozpy艂owo przeznaczonych do produkcji paszy dla 艣wi艅 utrzymywanych w warunkach fermowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (ue) nr 359/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik V do rozporz膮dzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do wykazu kraj贸w, o kt贸rych mowa w art. 9 tego rozporz膮dzenia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 323/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/175/UE z dnia 27 marca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu produkt贸w mi臋snych, przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit przygotowanych ze 艣wie偶ego mi臋sa drobiu domowego, w tym mi臋sa ptactwa 艂ownego utrzymywanego w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa 艂ownego

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/160/UE z dnia 20 marca 2014 r. uchylaj膮ca wykazy zak艂ad贸w w pa艅stwach trzecich, z kt贸rych pa艅stwa cz艂onkowskie zezwalaj膮 na przyw贸z okre艣lonych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, przyj臋te na podstawie decyzji Rady 95/408/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/127/UE z dnia 7 marca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Chin w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 209/2014 z dnia 5 marca 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t i zdrowia publicznego oraz wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej siary i produkt贸w na bazie siary przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 185/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sprostowania bu艂garskiej wersji j臋zykowej rozporz膮dzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 166/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wymog贸w dotycz膮cych 艣wiadectw wystawianych w zwi膮zku z przywozem do Unii mi臋sa ptak贸w bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spo偶ycia przez ludzi oraz wpis贸w dotycz膮cych Izraela i Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich lub terytori贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/86/UE z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 93/195/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni przeznaczonych do udzia艂u w wy艣cigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po ich wywozie czasowym do Meksyku i zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/92/UE z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 97/794/WE ustanawiaj膮cej niekt贸re szczeg贸艂owe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/496/EWG w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych 偶ywych zwierz膮t sprowadzanych z pa艅stw trzecich

Zmieniony protok贸艂 ustale艅 ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycz膮cy przywozu wo艂owiny pochodz膮cej ze zwierz膮t, kt贸rym nie podawano niekt贸rych hormon贸w wzrostu, i zwi臋kszonych ce艂 nak艂adanych przez Stany Zjednoczone na niekt贸re produkty z Unii Europejskiej

Decyzja Rady 2014/44/UE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia zmienionego protoko艂u ustale艅 ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycz膮cego przywozu wo艂owiny pochodz膮cej ze zwierz膮t, kt贸rym nie podawano niekt贸rych hormon贸w wzrostu, i zwi臋kszonych ce艂 nak艂adanych przez Stany Zjednoczone na niekt贸re produkty z Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 25/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Kanady w wykazie kraj贸w trzecich, terytori贸w, stref lub enklaw, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii niekt贸rych zwierz膮t wodnych

Rozporz膮dzenie Rady (UE) nr 1385/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 850/98 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w zwi膮zku ze zmian膮 statusu Majotty wzgl臋dem Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 2013/64/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca dyrektywy Rady 91/271/EWG i 1999/74/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2006/7/WE, 2006/25/WE i 2011/24/UE w zwi膮zku ze zmian膮 statusu Majotty wzgl臋dem Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1355/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/718/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Brazylii w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytorium, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych oraz nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni, zmieniaj膮ca cz臋艣膰 D za艂膮cznika II do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do wymaga艅 w zakresie bada艅 dotycz膮cych nosacizny oraz zmieniaj膮ca decyzje 92/260/EWG, 93/196/EWG i 93/197/EWG w odniesieniu do niekt贸rych nazw geograficznych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji diklazuril, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1204/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Republiki Mo艂dawii w wykazach pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii niekt贸rych rodzaj贸w mi臋sa, produkt贸w mi臋snych, jaj i produkt贸w jajecznych

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011)

Decyzja Rady 2013/523/UE z dnia 18 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, zmienionego protoko艂u ustale艅 ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycz膮cego przywozu wo艂owiny pochodz膮cej ze zwierz膮t, kt贸rym nie podawano niekt贸rych hormon贸w wzrostu, i zwi臋kszonych ce艂 nak艂adanych przez Stany Zjednoczone na niekt贸re produkty z Unii Europejskiej

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/518/UE z dnia 21 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ca cz臋艣膰 1 za艂膮cznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia dla zwierz膮t pochodz膮cych z gospodarstw

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/519/UE z dnia 21 pa藕dziernika 2013 r. ustanawiaj膮ca wykaz terytori贸w i pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z ps贸w, kot贸w i fretek, oraz wz贸r 艣wiadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE z dnia 21 pa藕dziernika 2013 r. uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/874/UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/491/UE z dnia 7 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 925/2013 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/470/UE z dnia 20 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie trz臋sawki na potrzeby handlu i przywozu do Unii nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w owiec i k贸z

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 866/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przesy艂ek mi臋sa drobiowego z Bia艂orusi przez terytorium Litwy do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 854/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymaga艅 w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych trz臋sawki we wzorze 艣wiadectwa weterynaryjnego do cel贸w przywozu do Unii owiec i k贸z przeznaczonych do hodowli i produkcji

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do wprowadzenia nowego procesu obr贸bki w celu inaktywacji wirusa pryszczycy w produktach mi臋snych oraz w odniesieniu do warunk贸w przywozu z obwodu kaliningradzkiego w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4970)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 780/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/416/UE z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia przy powrotnym wwozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych koni przeznaczonych do udzia艂u w wy艣cigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym na okres kr贸tszy ni偶 30 dni

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/415/UE z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Tristan da Cunha do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz skre艣lenia Majotty z tego wykazu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 743/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. wprowadzaj膮ce 艣rodki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja Komisji 2013/397/WE z dnia 26 maja 2009 r. zatwierdzaj膮ca w imieniu Wsp贸lnoty Europejskiej zmiany w za艂膮czniku V do Porozumienia mi臋dzy Wsp贸lnot膮 Europejsk膮 a rz膮dem Kanady w sprawie 艣rodk贸w sanitarnych dla ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do handlu 偶ywymi zwierz臋tami i produktami zwierz臋cymi

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/235/UE z dnia 23 maja 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 618/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/309/UE z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niekt贸rych wymog贸w w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodk贸w bydl臋cych do Unii

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 555/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niekt贸rych produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego z Bo艣ni i Hercegowiny

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 556/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010 i (UE) nr 28/2012 w odniesieniu do tranzytu niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego z Bo艣ni i Hercegowiny

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/290/UE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w zwi膮zku z przyst膮pieniem Chorwacji

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/291/UE z dnia 14 czerwca 2013 r. ustanawiaj膮ca 艣rodki przej艣ciowe dla niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego obj臋tych rozporz膮dzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych z pa艅stw trzecich do Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/292/UE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do tranzytu z Bo艣ni i Hercegowiny niekt贸rych produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/259/UE z dnia 31 maja 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Bahrajnu i Chin w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 495/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 996/2012 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 467/2013 z dnia 16 maja 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do Wsp贸lnoty osobistych przesy艂ek produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego w odniesieniu do informacji, kt贸re nale偶y zamie艣ci膰 na plakatach skierowanych do podr贸偶nych i og贸艂u spo艂ecze艅stwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/217/UE z dnia 8 maja 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 437/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii lub przew贸z przez jej terytorium niekt贸rych towar贸w

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 294/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporz膮dzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/167/UE z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/161/UE z dnia 11 marca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t i zdrowia publicznego oraz wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetwor贸w mlecznych przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiaj膮cej zasady reguluj膮ce organizacj臋 kontroli weterynaryjnych zwierz膮t wprowadzanych na rynek Wsp贸lnoty z pa艅stw trzecich i zmieniaj膮cej dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 3, tom 12, s. 58)

Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiaj膮cej wymagania dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t reguluj膮ce handel i przyw贸z do Wsp贸lnoty zwierz膮t, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w nieobj臋tych wymaganiami dotycz膮cymi zdrowia zwierz膮t ustanowionymi w szczeg贸lnych zasadach Wsp贸lnoty okre艣lonych w za艂膮czniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 3, tom 13, s. 154).

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 270/2013 z dnia 21 marca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/414/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮cej za艂膮czniki I鈥揑V do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niekt贸rych wymog贸w w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodk贸w bydl臋cych do Unii (Dz.U. L 194 z 21.7.2012)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 196/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Japonii w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z niekt贸rych rodzaj贸w 艣wie偶ego mi臋sa do Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 191/2013 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010 oraz decyzj臋 2000/572/WE w odniesieniu do po艣wiadcze艅 dobrostanu zwierz膮t we wzorach 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/104/UE, z dnia 21 lutego 2013 r., zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Brazylii w wykazie pa艅stw trzecich i ich cz臋艣ci, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z do Unii mi臋sa suszonego/w臋dzonego w paskach i pasteryzowanych produkt贸w mi臋snych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t dla przywozu niekt贸rych rodzaj贸w ptak贸w do Unii i warunki kwarantanny dotycz膮ce takiego przywozu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 102/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t kopytnych, 艣wiadectwa weterynaryjnego 鈥濸OR-X鈥 oraz protoko艂贸w bada艅 w odniesieniu do p臋cherzykowego zapalenia jamy ustnej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 88/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce decyzj臋 2007/777/WE i rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Ukrainy w wykazach pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii niekt贸rych rodzaj贸w mi臋sa, produkt贸w mi臋snych, jaj i produkt贸w jajecznych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 71/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Urugwaju w wykazie kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii 艣wie偶ego mi臋sa oraz w sprawie sprostowania tego rozporz膮dzenia w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych dla owiec i k贸z przeznaczonych do hodowli lub produkcji po przywozie

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/729/UE z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniaj膮cej decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/729/UE z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/692/UE z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpis贸w do wykaz贸w pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z ma艂偶y, szkar艂upni, os艂onic, 艣limak贸w morskich i produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/690/UE z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/381/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych maj膮cych zastosowanie do przesy艂ek produkt贸w akwakultury przywo偶onych z Indii i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi oraz uchylaj膮ca decyzj臋 2010/220/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych maj膮cych zastosowanie do produkt贸w akwakultury przywo偶onych z Indonezji i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1036/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Chorwacji w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie 艣wie偶ego mi臋sa i niekt贸rych produkt贸w mi臋snych do Unii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunk贸w-wektor贸w, wymog贸w dotycz膮cych zdrowia i wymaga艅 certyfikacji dotycz膮cych zaka藕nego zespo艂u owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Tajlandii w wykazie pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii niekt贸rych ryb i produkt贸w rybo艂贸wstwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/650/UE z dnia 17 pa藕dziernika 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Cura莽ao i Sint Maarten do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz skre艣lenia Antyli Niderlandzkich z tego wykazu

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/532/UE z dnia 27 wrze艣nia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Bahrajnu i Brazylii w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 889/2012 z dnia 27 wrze艣nia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2002/994/WE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przywo偶onych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5753)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Izraela w wykazach pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie niekt贸rych produkt贸w mi臋snych do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5703)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/450/UE z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/415/UE z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/630/UE w odniesieniu do wymaga艅 dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zwi膮zku z chorob膮 niebieskiego j臋zyka i wirusami Simbu

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/414/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I鈥揑V do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niekt贸rych wymog贸w w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodk贸w bydl臋cych do Unii

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/411/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/472/UE odno艣nie do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie wirus贸w Simbu oraz krwotocznej choroby zwierzyny p艂owej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 644/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych, w odniesieniu do Rosji

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 561/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 284/2012 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 546/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 532/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cych Izraela w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 514/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 497/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 w zakresie wymog贸w dotycz膮cych przywozu zwierz膮t podatnych na chorob臋 niebieskiego j臋zyka

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 468/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 28/2012 ustanawiaj膮ce wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w z艂o偶onych

Decyzja wykonawcza 2012/248/UE Komisji z dnia 7 maja 2012 r. zmieniaj膮ca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 393/2012 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Tajlandii w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu i produkt贸w drobiowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2012 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t dla przywozu niekt贸rych rodzaj贸w ptak贸w do Wsp贸lnoty i warunki kwarantanny dotycz膮ce takiego przywozu

Decyzja 2012/204/UE wykonawcza Komisji z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania 艁otwy za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od brucelozy oraz niekt贸rych region贸w W艂och, Polski i Portugalii za oficjalnie wolne od gru藕licy, brucelozy i enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/197/UE z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 294/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w dioksyn, polichlorowanych bifenyli o dzia艂aniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o dzia艂aniu niepodobnym do dioksyn w 艣rodkach spo偶ywczych (Dz.U. L 320 z 3.12.2011)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 284/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 278/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do oznaczania poziom贸w dioksyn i dioksynopodobnych bifenyli

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziom贸w i prog贸w podejmowania dzia艂a艅 w przypadku dioksyn i polichlorowanych bifenyli

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 274/2012 z dnia 27 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1152/2009 nak艂adaj膮ce specjalne warunki dotycz膮ce przywozu niekt贸rych 艣rodk贸w spo偶ywczych z niekt贸rych pa艅stw trzecich w zwi膮zku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 250/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 245/2012 z dnia 20 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1187/2009 w odniesieniu do pozwole艅 na wyw贸z mleka i przetwor贸w mlecznych do Republiki Dominika艅skiej - nie dotyczy weterynarii

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu si臋 w Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1310)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148) 2012/138/UE 2012/138/UE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 110/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 odno艣nie do wpis贸w dotycz膮cych Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich i ich cz臋艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/44/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przepis贸w maj膮cych zastosowanie do kontroli weterynaryjnych 偶ywych zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przywo偶onych z pa艅stw trzecich do niekt贸rych francuskich departament贸w zamorskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/31/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2007/275/WE dotycz膮cej wykazu zwierz膮t i produkt贸w maj膮cych podlega膰 kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiaj膮ce wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w z艂o偶onych oraz zmieniaj膮ce decyzj臋 2007/275/WE i rozporz膮dzenie (WE) nr 1162/2009

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/884/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ry偶u w produktach z ry偶u pochodz膮cych z Chin i uchylaj膮ca decyzj臋 2008/289/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/880/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji wykonawczej 2011/402/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych maj膮cych zastosowanie do nasion kozieradki i niekt贸rych nasion lub ziaren przywo偶onych z Egiptu

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/879/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki II oraz IV do dyrektywy Rady 2009/158/WE w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/874/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiaj膮ca wykaz pa艅stw trzecich i terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z ps贸w, kot贸w i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym wi臋cej ni偶 pi臋ciu ps贸w, kot贸w lub fretek do Unii, jak r贸wnie偶 wzory 艣wiadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierz膮t do Unii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1380/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do ptak贸w bezgrzebieniowych rozp艂odowych i produkcyjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1277/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2001/742/UE z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/630/WE w sprawie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, maj膮cych zastosowanie do skorupiak贸w przywo偶onych z Bangladeszu i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1132/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przesy艂ek jaj i przetwor贸w jajecznych z Bia艂orusi przez terytorium Litwy do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/723/UE z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1114/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 601/2008 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych maj膮cych zastosowanie do okre艣lonych produkt贸w rybo艂贸wstwa przywo偶onych z Gabonu i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1112/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Paragwaju w wykazie kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii okre艣lonych rodzaj贸w 艣wie偶ego mi臋sa

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/707/UE z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/690/UE z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania za艂膮cznika do decyzji Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/686/UE z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do zapisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 991/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/629/UE z dnia 20 wrze艣nia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG w odniesieniu do wewn膮trzunijnego handlu nasieniem byd艂a domowego, wysy艂anym z centr贸w pozyskiwania i przechowywania nasienia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 914/2011 z dnia 13 wrze艣nia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t i zdrowia publicznego oraz wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetwor贸w mlecznych przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do zapis贸w dotycz膮cych Bahrajnu i Libanu w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dokumentacji towarzysz膮cej przywozowi mro偶onych produkt贸w rybo艂贸wstwa bezpo艣rednio ze statku zamra偶alni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 801/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 799/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 749/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/122/EU z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie odst臋pstwa od regu艂 pochodzenia okre艣lonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przywo偶onych z Saint-Pierre i Miquelon ( Dz.U. L 49 z 24.2.2011)

Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. ustanawiaj膮ca uproszczone zasady i procedury kontroli sanitarnej produkt贸w rybo艂贸wstwa, 偶ywych ma艂偶y, szkar艂upni, os艂onic, 艣limak贸w morskich, ich produkt贸w ubocznych oraz produkt贸w pochodnych tych produkt贸w ubocznych, pochodz膮cych z Grenlandii聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 657/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/395/UE z dnia 1 lipca 2011 r. uchylaj膮ca decyzj臋 2006/241/WE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego pochodz膮cych z Madagaskaru, z wy艂膮czeniem produkt贸w rybo艂贸wstwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/394/UE z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 536/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 odno艣nie do wpis贸w dotycz膮cych Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich i ich cz臋艣ci聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 506/2011 z dnia 23 maja 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 433/2011 z dnia 4 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t聽

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 maja 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich oraz ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych oraz nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie w艂膮czenia Izraela do wykazu pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup

Decyzja Komisji 2011/238/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/843/WE w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli dotycz膮cego niekt贸rych rodzaj贸w drobiu i jaj w Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2520) (1)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 364/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany za艂膮cznika I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 798/2008 i rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1291/2008 w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli u niekt贸rych gatunk贸w drobiu i w jego jajach w Chorwacji zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie sprostowania rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 925/2010 i (UE) nr 955/2010

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 350/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych wprowadzania do obrotu przesy艂ek ostryg pacyficznych przeznaczonych dla pa艅stw cz艂onkowskich lub cz臋艣ci pa艅stw cz艂onkowskich posiadaj膮cych 艣rodki krajowe w odniesieniu do herpeswirusa ostryg 1 渭谓ar (OsHV-1 渭谓ar) zatwierdzone decyzj膮 2010/221/UE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 342/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮cego wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/215/UE z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do prze艂adunku w granicznym posterunku kontroli, przez kt贸ry wprowadzono przesy艂ki, przesy艂ek produkt贸w przeznaczonych do przywozu do Unii lub do pa艅stw trzecich

Decyzja Komisji 2011/214/UE z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki II鈥揑V do dyrektywy Rady 2009/158/WE w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 z dnia 25 marca 2011 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima聽

Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/870/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniaj膮cej decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej (Dz.U. L 315 z 2.12.2009)

Decyzja Komisji 2011/131/UE z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Fid偶i do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 187/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 144/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja Komisji 2011/78/UE z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niekt贸rych 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie rozprzestrzenianiu si臋 wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z Rosji do Unii

Decyzja Komisji 2010/776/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/211/WE w odniesieniu do zapis贸w dotycz膮cych Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie pa艅stw trzecich oraz ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl