Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Zdrowie i ochrona zwierz膮t - Rozporz膮dzenia UE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/949 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiaj膮ce zasady stosowania rozporz膮dzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do konfiguracji kodu identyfikacyjnego byd艂a i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 911/2004

Rozporz膮dzenie wykonawcze zmieniaj膮ce za艂膮cznik VIII do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do zatwierdzenia s艂owe艅skiego krajowego programu kontroli trz臋sawki klasycznej

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przeno艣nych chor贸b zwierz膮t oraz zmieniaj膮cego i uchylaj膮cego niekt贸re akty w dziedzinie zdrowia zwierz膮t (鈥濸rawo o zdrowiu zwierz膮t鈥) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/110 z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki IV i X do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych pasa偶owalnych g膮bczastych encefalopatii

Rozporz膮dzenie delegowane Komisji (UE) 2017/67 z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 ustanawiaj膮cego przepisy w zakresie zarz膮dzania wydatkami odnosz膮cymi si臋 do 艂a艅cucha 偶ywno艣ciowego, zdrowia zwierz膮t i dobrostanu zwierz膮t oraz dotycz膮cymi zdrowia ro艣lin i materia艂u przeznaczonego do reprodukcji ro艣lin, poprzez uzupe艂nienie wykazu chor贸b zwierz臋cych i odzwierz臋cych w tym za艂膮czniku

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ce niekt贸re za艂膮czniki do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych pasa偶owalnych g膮bczastych encefalopatii (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1183 z dnia 14 lipca 2016 r. zatwierdzaj膮ca program szczepie艅 interwencyjnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Bu艂garii oraz zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/645

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1116 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotycz膮ce 艣rodk贸w ochronnych i szczepie艅 przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1096 z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych wprowadzania do obrotu przesy艂ek pewnych gatunk贸w ryb przeznaczonych dla pa艅stw cz艂onkowskich lub cz臋艣ci pa艅stw cz艂onkowskich, w kt贸rych obowi膮zuj膮 艣rodki krajowe w odniesieniu do alfawirusa ryb 艂ososiowatych (SAV) zatwierdzone decyzj膮 2010/221/UE

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiaj膮cego system identyfikacji i rejestrowania owiec i k贸z oraz zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 3, tom 42)

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przeno艣nych chor贸b zwierz膮t oraz zmieniaj膮ce i uchylaj膮ce niekt贸re akty w dziedzinie zdrowia zwierz膮t (鈥濸rawo o zdrowiu zwierz膮t鈥)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/27 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki III i IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych pasa偶owalnych encefalopatii g膮bczastych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1746 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 750/2014 poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do epidemicznej biegunki 艣wi艅

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1162 z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik V do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych pasa偶owalnych g膮bczastych encefalopatii

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia wyst臋powania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyk贸w zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 340 z 13.12.2012)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia wyst臋powania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach brojler贸w zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 71 z 9.3.2012)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia cz臋sto艣ci wyst臋powania niekt贸rych serotyp贸w salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 200/2010 (Dz.U. L 138 z 26.5.2011)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. okre艣laj膮ce, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotycz膮ce metod identyfikacji koniowatych (rozporz膮dzenie w sprawie paszportu konia)

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierz膮t domowych oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 998/2003

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzor贸w dokument贸w identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym ps贸w, kot贸w i fretek, ustanowienia wykaz贸w terytori贸w i pa艅stw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymog贸w j臋zykowych dotycz膮cych o艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych spe艂nienie okre艣lonych warunk贸w przewidzianych w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1306/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 750/2014 poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do epidemicznej biegunki 艣wi艅

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1148/2014 z dnia 28 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, VII, VIII, IX i X do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych pasa偶owalnych g膮bczastych encefalopatii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1044/2013 z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa weterynaryjnego dla przesy艂ek zawieraj膮cych matki pszczele i matki trzmieli

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 768/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczeg贸艂owych zasad wykonania rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu popraw臋 warunk贸w produkcji i wprowadzania do obrotu produkt贸w pszczelarskich (Dz.U. L 214 z 9.8.2013)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 768/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczeg贸艂owych zasad wykonania rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu popraw臋 warunk贸w produkcji i wprowadzania do obrotu produkt贸w pszczelarskich

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunk贸w-wektor贸w, wymog贸w dotycz膮cych zdrowia i wymaga艅 certyfikacji dotycz膮cych zaka藕nego zespo艂u owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Tajlandii w wykazie pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii niekt贸rych ryb i produkt贸w rybo艂贸wstwa (Dz.U. L 306 z 6.11.2012)

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/403/UE z dnia 25 lipca 2013 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2013 i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2012/761/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na okre艣lone programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 656/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. ustanawiaj膮ce 艣rodki przej艣ciowe dotycz膮ce wzoru paszportu wydawanego w Chorwacji dla ps贸w, kot贸w i fretek

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 631/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 546/2006 i rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 233/2012

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 630/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych przeno艣nych g膮bczastych encefalopatii

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i IV do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych przeno艣nych g膮bczastych encefalopatii

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych przeno艣nych g膮bczastych encefalopatii (Dz.U. L 164 z 26.6.2007)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia wyst臋powania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyk贸w zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1064/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik X do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wykazu szybkich test贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/449/UE z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania 艁otwy za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 456/2012 z dnia 30 maja 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepis贸w wykonawczych dotycz膮cych dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ogranicze艅 przemieszcze艅 niekt贸rych zwierz膮t nale偶膮cych do gatunk贸w podatnych na zara偶enie chorob膮 niebieskiego j臋zyka

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 233/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zatwierdzenia zmienionego krajowego programu kontroli trz臋sawki w Danii

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia wyst臋powania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach brojler贸w zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 176/2012 z dnia 1 marca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki B, C i D do dyrektywy Rady 90/429/EWG odno艣nie do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie brucelozy i choroby Aujeszky鈥檈go

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 52/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw i terytori贸w

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierz膮t podczas transportu i zwi膮zanych z tym dzia艂a艅 oraz zmieniaj膮ce dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporz膮dzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1223/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) r 1688/2005 w odniesieniu do pobierania pr贸bek ze stad, z kt贸rych pochodz膮 jaja, oraz badania mikrobiologicznego takich pr贸bek, a tak偶e pr贸bek niekt贸rych mi臋s przeznaczonych do Finlandii i Szwecji

Rozporz膮dzenie delegowane Komisji (UE) nr 1153/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik Ib do rozporz膮dzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymaga艅 technicznych dotycz膮cych szczepie艅 przeciwko w艣ciekli藕nie

Rozporz膮dzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupe艂niaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych 艣rodk贸w zapobiegawczych w celu kontroli zara偶enia Echinococcus multilocularis u ps贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 801/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 648/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepis贸w przej艣ciowych dotycz膮cych warunk贸w zwolnienia niekt贸rych zwierz膮t z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia cz臋sto艣ci wyst臋powania niekt贸rych serotyp贸w salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 200/2010聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 350/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych wprowadzania do obrotu przesy艂ek ostryg pacyficznych przeznaczonych dla pa艅stw cz艂onkowskich lub cz臋艣ci pa艅stw cz艂onkowskich posiadaj膮cych 艣rodki krajowe w odniesieniu do herpeswirusa ostryg 1 渭谓ar (OsHV-1 渭谓ar) zatwierdzone decyzj膮 2010/221/UE聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierz膮t 艂ownych i zwierz膮t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mi臋sa zwierz膮t 艂ownych i zwierz膮t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierz膮t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1142/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepis贸w przej艣ciowych dotycz膮cych warunk贸w zwolnienia niekt贸rych zwierz膮t z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1143/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepis贸w przej艣ciowych odnosz膮cych si臋 do niekt贸rych ozdobnych zwierz膮t wodnych przeznaczonych do zamkni臋tych obiekt贸w, w kt贸rych utrzymuje si臋 zwierz臋ta ozdobne

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1153/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 175/2010 poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w maj膮cych na celu zwalczanie podwy偶szonej 艣miertelno艣ci ostryg pacyficznych

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl