Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Inspekcja Weterynaryjna - UE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci dimetoatu i ometoatu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/1016 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, 艂agodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, 艂agodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny, pentiopiradu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, oleju s艂onecznikowego, tolklofosu metylowego i trineksapaku w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/983 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci tricyklazolu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomer贸w, z wyj膮tkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urz臋dowych i innych czynno艣ci urz臋dowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 偶ywno艣ciowego i paszowego oraz zasad dotycz膮cych zdrowia i dobrostanu zwierz膮t, zdrowia ro艣lin i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, zmieniaj膮cego rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylaj膮cego rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzj臋 Rady 92/438/EWG (rozporz膮dzenia w sprawie kontroli urz臋dowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2017/693 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bitertanolu, chlormekwatu i tebufenpiradu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 101 z 13.4.2017)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/880 z dnia 23 maja 2017 r. ustanawiaj膮ce zasady stosowania maksymalnego limitu pozosta艂o艣ci ustalonego dla substancji farmakologicznie czynnej w danym 艣rodku spo偶ywczym w odniesieniu do innego 艣rodka spo偶ywczego uzyskanego z tego samego gatunku oraz stosowania maksymalnego limitu pozosta艂o艣ci ustalonego dla substancji farmakologicznie czynnej u jednego gatunku lub wi臋kszej ich liczby w odniesieniu do innych gatunk贸w, zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/793 z dnia 10 maja 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 180/2008 w odniesieniu do przed艂u偶enia okresu, na jaki zosta艂o wyznaczone laboratorium referencyjne UE ds. chor贸b koni innych ni偶 afryka艅ski pom贸r koni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/405 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci sulfoksafloru w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/223 z dnia 7 lutego 2017 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Brazylii do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciw w艣ciekli藕nie u ps贸w, kot贸w i fretek

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/212 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pomoru ma艂ych prze偶uwaczy, ustanowienia dodatkowych obowi膮zk贸w i zada艅 tego laboratorium oraz zmiany za艂膮cznika VII do rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/201 z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji fluralaner w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozosta艂o艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/171 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci aminopyralidu, azoksystrobiny, cyjanotraniliprolu, cyflufenamidu, cyprokonazolu, dietofenkarbu, ditiokarbaminian贸w, fluazyfopu-P, fluopyramu, haloksyfopu, izofetamidu, metalaksylu, proheksadionu, propachizafopu, pirymetanilu, szczepu SC1 Trichoderma atroviride oraz zoksamidu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/170 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifentryny, karbetamidu, cynidonu etylowego, fenpropimorfu i triflusulfuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/140 z dnia 26 stycznia 2017 r. wyznaczaj膮ce laboratorium referencyjne UE ds. chor贸b wywo艂ywanych przez wirusy capripox (choroby guzowatej sk贸ry byd艂a oraz ospy owiec i k贸z), ustanawiaj膮ce dodatkowe obowi膮zki i zadania tego laboratorium oraz zmieniaj膮ce za艂膮cznik VII do rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/12 z dnia 6 stycznia 2017 r. w sprawie formy i tre艣ci wniosk贸w o okre艣lenie maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/9 z dnia 4 stycznia 2017 r. upowa偶niaj膮ca niekt贸re laboratoria w Maroku i na Tajwanie do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciw w艣ciekli藕nie u ps贸w, kot贸w i fretek

Zalecenie Komisji (UE) 2016/2115 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie monitorowania obecno艣ci 螖9-tetrahydrokannabinolu, jego prekursor贸w oraz innych kannabinoid贸w w 偶ywno艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2092 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2074 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀞alicylan glinu, zasadowy鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2045 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀏amitromycyna鈥

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1866 z dnia 17 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 3-decen-2-onu, acibenzolar-S-metylu i heksachlorobenzenu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1843 z dnia 18 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych dotycz膮cych stosowania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do akredytacji laboratori贸w urz臋dowych prowadz膮cych urz臋dowe badania na obecno艣膰 w艂o艣nia kr臋tego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1822 z dnia 13 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci aklonifenu, deltametryny, fluazynamu, metomylu, sulkotrionu i tiodikarbu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1834 z dnia 17 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀖onepantel鈥 (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1785 z dnia 7 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci cymoksanilu, soli fosforowodorowych i fosforkowych oraz 5-nitro-gwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu i p-nitrofenolanu sodu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1726 z dnia 27 wrze艣nia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karwonu, fosforanu diamonu, Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02 i serwatki

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1444 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji aceponian hydrokortyzonu

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1365 z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 98/536/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratori贸w referencyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5053) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1235 z dnia 26 lipca 2016 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Republice Korei do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciw w艣ciekli藕nie u ps贸w, kot贸w i fretek

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1019/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮cego za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do histaminy w produktach rybo艂贸wstwa (Dz.U. L 282 z 24.10.2013)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteri贸w mikrobiologicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz.U. L 322 z 7.12.2007)

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1110 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie monitorowania obecno艣ci niklu w paszach

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1111 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie monitorowania obecno艣ci niklu w 偶ywno艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji 2016/C 248/05 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2016 dotycz膮cego szkole艅 w zakresie bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci i paszy, zdrowia zwierz膮t, dobrostanu zwierz膮t oraz zdrowia ro艣lin w ramach programu 鈥濴epsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej 偶ywno艣ci鈥

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci AMTT, dikwatu, dodyny, glufosynatu i tritosulfuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1003 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, acekwinocylu, acetamiprydu, benzowyndiflupyru, bromoksynilu, fludioksonilu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu, prochinazydu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1016 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci etofumesatu, etoksazolu, fenamidonu, fluoksastrobiny i flurtamonu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1015 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 1-naftyloacetamidu, kwasu 1-naftylooctowego, chloridazonu, fluazifopu-P, fuberidazolu, mepikwatu i tralkoksydymu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2016/1015 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 1-naftyloacetamidu, kwasu 1-naftylooctowego, chloridazonu, fluazifopu-P, fuberidazolu, mepikwatu i tralkoksydymu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 172 z 29.6.2016)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci AMTT, dikwatu, dodyny, glufosynatu i tritosulfuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1003 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, acekwinocylu, acetamiprydu, benzowyndiflupyru, bromoksynilu, fludioksonilu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu, prochinazydu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/885 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀍prinomektyna鈥

Decyzja Rady (UE) 2016/877 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie nale偶y przyj膮膰 w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. 艢rodk贸w Sanitarnych i Fitosanitarnych utworzonym na mocy Uk艂adu o stowarzyszeniu mi臋dzy Uni膮 Europejsk膮 i Europejsk膮 Wsp贸lnot膮 Energii Atomowej oraz ich pa艅stwami cz艂onkowskimi, z jednej strony, a Republik膮 Mo艂dawii, z drugiej strony

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2016/790 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkole艅

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/805 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Streptomyces K61 (wcze艣niejsza nazwa: S. griseoviridis), Candida oleophila szczep O, FEN 560 (zwanego tak偶e kozieradk膮 pospolit膮 lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej), dekanianu metylu (nr CAS 110-42-9), oktanianu metylu (nr CAS 111-11-5) i mieszanki terpenoid贸w QRD 460

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/710 z dnia 12 maja 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀢臋glan miedzi鈥

Zalecenie Komisji (UE) 2016/688 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie monitorowania i zarz膮dzania w odniesieniu do obecno艣ci dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w rybach i produktach rybo艂贸wstwa z regionu Morza Ba艂tyckiego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/662 z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotycz膮ce wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2017, 2018 i 2019, maj膮cego na celu zapewnienie zgodno艣ci z najwy偶szymi dopuszczalnymi poziomami pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w 偶ywno艣ci pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz na jej powierzchni, a tak偶e maj膮cego na celu ocen臋 nara偶enia konsumenta na te pozosta艂o艣ci

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 1-metylcyklopropenu, flonikamidu, flutriafolu, kwasu indolilooctowego, kwasu indolilo-3-mas艂owego, petoksamidu, pirymikarbu, protiokonazolu i teflubenzuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/601 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/582 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 333/2007 w odniesieniu do analizy arsenu nieorganicznego, o艂owiu i wielopier艣cieniowych w臋glowodor贸w aromatycznych oraz pewnych kryteri贸w wyboru do analizy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/576 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀝afoksanid鈥

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/567 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci chlorantraniliprolu, cyflumetofenu, cyprodynilu, dimetomorfu, ditiokarbaminian贸w, fenamidonu, fluopyramu, flutolanilu, imazamoksu, metrafenonu, mychlobutanilu, propikonazolu, sedaksanu i spirodiklofenu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/486 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci cyjazofamidu, cykloksydymu, kwasu difluorooctowego, fenoksykarbu, flumetraliny, fluopikolidu, flupiradifuronu, fluksapyroksadu, krezoksymu metylu, mandestrobiny, mepanipirymu, metalaksylu-M, pendimetalinu oraz teflutryny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/452 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci kaptanu, propikonazolu i spiroksaminy w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/439 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), w臋glika wapnia, jodku potasu, wodorow臋glanu sodu, reskaluru oraz Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 i Beauveria bassiana szczep

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/440 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci atrazyny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/423 z dnia 18 marca 2016 r. upowa偶niaj膮ca niekt贸re laboratoria w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciw w艣ciekli藕nie u ps贸w, kot贸w i fretek

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/312 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀟ylwalozyna"

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/305 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀏entamycyna"

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/156 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci boskalidu, klotianidyny, tiametoksamu, folpetu i tolklofosu metylowego w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/143 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do COS-OGA, cerewisanu, wodorotlenku wapnia, lecytyn, Salix spp cortex, octu, fruktozy, wirusa mozaiki pepino, szczep CH2, izolat 1906, Verticillium albo-atrum, izolat WCS850 oraz Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, szczep D747

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/129 z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀘czyszczony wyci膮g o konsystencji p贸艂sta艂ej z Humulus lupulus L. zawieraj膮cy oko艂o 48 % beta-kwas贸w (w postaci soli potasowych)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 1-metylcyklopropenu, flonikamidu, flutriafolu, kwasu indolilooctowego, kwasu indolilo-3-mas艂owego, petoksamidu, pirymikarbu, protiokonazolu i teflubenzuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/75 z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci fosetylu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/67 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci ametoktradyny, chlorotalonilu, difenyloaminy, flonikamidu, fluazynamu, fluoksastrobiny, halauksyfenu metylu, propamokarbu, protiokonazolu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci chloropiryfosu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Rady (Euratom) 2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. okre艣laj膮ce maksymalne dozwolone poziomy ska偶enia promieniotw贸rczego 偶ywno艣ci i pasz po awarii j膮drowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (Euratom) nr 3954/87 oraz rozporz膮dzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 770/90

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/53 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci dietofenkarbu, mezotrionu, metosulamu i pirymifosu metylowego w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/1 z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifenazatu, boskalidu, cyjazofamidu, cyromazyny, dazometu, ditiokarbaminian贸w, fluazifopu-P, mepanipirymu, metrafenonu, pikloramu, propamokarbu, pirydabenu, pyriofenonu, sulfoksafloru, tebukonazolu, tebufenpiradu i tiramu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiaj膮cego przepisy w zakresie zarz膮dzania wydatkami odnosz膮cymi si臋 do 艂a艅cucha 偶ywno艣ciowego, zdrowia zwierz膮t i dobrostanu zwierz膮t oraz dotycz膮cymi zdrowia ro艣lin i materia艂u przeznaczonego do reprodukcji ro艣lin, zmieniaj膮cego dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektyw臋 Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylaj膮cego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2295 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wykaz贸w zatwierdzonych zak艂ad贸w sektora spo偶ywczego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/2075 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloksyfopu-P, oryzalinu i fenmedifamu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2015/2075 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloksyfopu-P, oryzalinu i fenmedifamu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 302 z 19.11.2015)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2062 z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji sisapronil

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1905 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bada艅 na obecno艣膰 dioksyn w olejach, t艂uszczach oraz uzyskanych z nich produktach

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1910 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci guazatyny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1918 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r. ustanawiaj膮ca system pomocy i wsp贸艂pracy administracyjnej na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urz臋dowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno艣ci z prawem paszowym i 偶ywno艣ciowym oraz regu艂ami dotycz膮cymi zdrowia zwierz膮t i dobrostanu zwierz膮t

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 138 z 4.6.2015)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1820 z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀌ietylenoglikolowy eter monoetylu鈥

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 752/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zast臋puj膮cego za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 208 z 15.7.2014)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1761 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do sprawozda艅 wsp贸lnotowych laboratori贸w referencyjnych, op艂at i laboratori贸w wymienionych w za艂膮czniku II do tego rozporz膮dzenia

ROZPORZ膭DZENIE KOMISJI (UE) 2015/1608 z dnia 24 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci kwasu n-dekanowego, oleju parafinowego (CAS 64742-46-7), oleju parafinowego (CAS 72623-86-0), oleju parafinowego (CAS 8042-47-5), oleju parafinowego (CAS 97862-82-3), wielosiarczku wapnia i mocznika w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1554 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r. ustanawiaj膮ca przepisy dotycz膮ce stosowania dyrektywy 2006/88/WE w odniesieniu do wymog贸w w zakresie metod nadzoru i metod diagnostycznych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1491 z dnia 3 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀢irginiamycyna"

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1492 z dnia 3 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀟ylwalozyna鈥

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1338 z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1308 z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀞alicylan glinu, zasadowy鈥

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1205 z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzaj膮ce 艣rodki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci amidosulfuronu, fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci amidosulfuronu, fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 195 z 23.7.2015)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1125 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w wielopier艣cieniowych w臋glowodor贸w aromatycznych w katsuobushi (suszony bonito) oraz w niekt贸rych w臋dzonych 艣ledziach ba艂tyckich

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazamu i pendimetaliny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1078 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀔was klodronowy (w postaci soli disodowej)鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1079 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀐eksaflumuron鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1080 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥4-hydroksybenzoesan propylu i jego s贸l sodowa鈥

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1084 z dnia 18 lutego 2015 r. zatwierdzaj膮ca w imieniu Unii Europejskiej pewne zmiany za艂膮cznik贸w II, V, VII i VIII do Umowy mi臋dzy Wsp贸lnot膮 Europejsk膮 a Now膮 Zelandi膮 w sprawie 艣rodk贸w sanitarnych stosowanych w handlu 偶ywymi zwierz臋tami i produktami zwierz臋cymi

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, wodorotlenku fentynu, flucykloksuronu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, fenotryny, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny, technazenu i winklozoliny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 145 z 10.6.2015)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w o艂owiu w niekt贸rych 艣rodkach spo偶ywczych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1006 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w nieorganicznego arsenu w 艣rodkach spo偶ywczych

Zalecenie Komisji (UE) 2015/976 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie monitorowania obecno艣ci alkaloid贸w tropanowych w 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/896 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci Trichoderma polysporum szczep IMI 206039, Trichoderma asperellum (wcze艣niejsza nazwa T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcze艣niejsza nazwa T. harzianum) szczepy IMI 206040 i T11, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, Trichoderma gamsii (wcze艣niejsza nazwa T. viride) szczep ICC080, Trichoderma asperellum (szczep T34), Trichoderma atroviride szczep I-1237, geraniolu, tymolu, sacharozy, siarczanu 偶elazowego (siarczanu 偶elaza (III)), siarczanu 偶elazawego (siarczanu 偶elaza (II)) oraz kwasu foliowego w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/704 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szego dopuszczalnego poziomu PCB o dzia艂aniu niepodobnym do dioksyn w dziko 偶yj膮cym koleniu

Zalecenie Komisji (UE) 2015/682 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania obecno艣ci nadchloranu w 偶ywno艣ci

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2015/603 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci kwasu 2-naftylooksyoctowego, acetochloru, chloropikryny, diflufenikanu, flurprimidolu, flutolanilu i spinosadu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 100 z 17.4.2015)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/603 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci kwasu 2-naftylooksyoctowego, acetochloru, chloropikryny, diflufenikanu, flurprimidolu, flutolanilu i spinosadu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotycz膮ce wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, maj膮cego na celu zapewnienie zgodno艣ci z najwy偶szymi dopuszczalnymi poziomami pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w 偶ywno艣ci pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz na jej powierzchni, a tak偶e maj膮cego na celu ocen臋 nara偶enia konsumenta na te pozosta艂o艣ci

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 92 z 8.4.2015)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/394 z dnia 10 marca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀟ulatromycyna鈥

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/399 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 1,4-dimetylonaftalenu, benfurakarbu, karbofuranu, karbosulfanu, etefonu, fenamidonu, fenwaleratu, fenheksamidu, furatiokarbu, imazapyru, malationu, pikoksystrobiny, spirotetramatu, tepraloksydimu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/400 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci oleju kostnego, tlenku w臋gla, cyprodynilu, dodemorfu, iprodionu, metaldehydu, metazachloru, oleju parafinowego (CAS 64742-54-7), olej贸w naftowych (CAS 92062-35-6) oraz propargitu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/401 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acetamipridu, chromafenozydu, cyjazofamidu, dikamby, difenokonazolu, fenpyrazaminy, fluazynamu, formetanatu, nikotyny, penkonazolu, pimetrozyny, pyraklostrobiny, tau-fluwalinatu oraz tebukonazolu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/165 z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci kwasu mlekowego, Lecanicillium muscarium szczep Ve6, chlorowodorku chitozanu i Equisetum arvense L. w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/149 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀖etyloprednizolon鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/150 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀏amitromycyna鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/151 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀌oksycyklina鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/152 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji 鈥瀟ulatromycyna鈥

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w wielopier艣cieniowych w臋glowodor贸w aromatycznych (WWA) w mi臋sie w臋dzonym tradycyjnie i produktach mi臋snych w臋dzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybo艂贸wstwa w臋dzonych tradycyjnie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/745/UE z dnia 28 marca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 98/536/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratori贸w referencyjnych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1146/2014 z dnia 23 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III, IV i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci antrachinonu, benfluralinu, bentazonu, bromoksynilu, chlorotalonilu, famoksadonu, imazamoksu, bromku metylu, propanilu i kwasu siarkowego w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1126/2014 z dnia 17 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci asulamu, cyjanamidu, dichloranu, flumioksazyny, flupirsulfuronu metylowego, pikolinafenu i propizochloru w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1127/2014 z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci amitrolu, dinokapu, fipronilu, flufenacetu, pendimetalinu, propyzamidu oraz pirydatu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1119/2014 z dnia 16 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci chlorku benzalkonium i chlorku didecylodimetyloamonu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1096/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci karbarylu, procymidonu i profenofosu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 991/2014 z dnia 19 wrze艣nia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci fosetylu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Zalecenie Komisji 2014/663/UE z dnia 11 wrze艣nia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do zalecenia 2013/711/UE w sprawie ograniczenia obecno艣ci dioksyn, furan贸w i bifenyli polichlorowanych (PCB) w paszy i 偶ywno艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/514/UE z dnia 31 lipca 2014 r. upowa偶niaj膮ca laboratoria w Republice Korei do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 2-fenylofenolu, chlormekwatu, cyflufenamidu, cyflutryny, dikamby, fluopikolidu, flutriafolu, fosetylu, indoksakarbu, izoprotiolanu, mandipropamidu, metaldehydu, metkonazolu, fosmetu, pikloramu, propyzamidu, piryproksyfenu, saflufenacylu, spinosadu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 752/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zast臋puj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014, z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiaj膮ce przepisy w zakresie zarz膮dzania wydatkami odnosz膮cymi si臋 do 艂a艅cucha 偶ywno艣ciowego, zdrowia zwierz膮t i dobrostanu zwierz膮t oraz dotycz膮cymi zdrowia ro艣lin i materia艂u przeznaczonego do reprodukcji ro艣lin, zmieniaj膮ce dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektyw臋 Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylaj膮ce decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci etoksysulfuronu, metsulfuronu metylowego, nikosulfuronu, prosulfuronu, rimsulfuronu, sulfosulfuronu oraz tifensulfuronu metylowego w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 589/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. ustanawiaj膮ce metody pobierania i analizy pr贸bek do cel贸w kontroli poziom贸w dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niekt贸rych 艣rodkach spo偶ywczych oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 252/2012

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki III i IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci olejku pomara艅czowego, Phlebiopsis gigantea, kwasu giberelinowego, Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, wirusa polihedrozy j膮drowej Spodoptera littoralis, wirusa polihedrozy j膮drowej Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kwasu S-abscysynowego, kwasu L-askorbinowego i wirusa polihedrozy j膮drowej Helicoverpa armigera w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w kadmu w 艣rodkach spo偶ywczych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci fenpyroksymatu, flubendiamidu, izopyrazamu, krezoksymu metylu, spirotetramatu i tiakloprydu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Zalecenie Komisji 2014/193/UE z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ograniczenia obecno艣ci kadmu w 艣rodkach spo偶ywczych

Decyzja wykonawcza komisji 2014/187/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Zalecenie Komisji 2014/180/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie drugiego skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali wyst臋powania oszuka艅czych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu okre艣lonych rodzaj贸w 偶ywno艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/176/UE z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali wyst臋powania oszuka艅czych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu okre艣lonych rodzaj贸w 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 289/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci foramsulfuronu, azymsulfuronu, jodosulfuronu, oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu, imazosulfuronu, propamokarbu, bifenazatu, chloroprofamu i tiobenkarbu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Zalecenie Komisji 2014/118/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie monitorowania 艣lad贸w bromowanych op贸藕niaczy spalania w 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 200/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji octan tryptoreliny, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 120/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1981/2006 ustalaj膮ce szczeg贸艂owe zasady wykonania przepis贸w art. 32 rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wsp贸lnotowego laboratorium referencyjnego dla organizm贸w zmodyfikowanych genetycznie

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 87/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acetamipridu, butralinu, chlortoluronu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu, pirymetalinu oraz trineksepaku w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, fludioksonilu i tiobenkarbu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 61/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci cyromazyny, fenpropidyny, formetanatu, oksamylu i tebukonazolu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci aminopyralidu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, mepikwatu, metalaksylu-M, propamokarbu, pyriofenonu i chinoksyfenu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/27/UE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2014 na rzecz laboratori贸w referencyjnych Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 51/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 20/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji butafosfan, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 19/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji chloroform, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 2,4-D, beflubutamidu, cyklanilidu, dinikonazolu, florasulamu, metolachloru i S-metolachloru oraz milbemektyny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1275/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawarto艣ci arsenu, kadmu, o艂owiu, azotan贸w (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszcze艅 biologicznych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1138/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bitertanolu, chlorfenwinfosu, dodyny i winklozoliny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/653/UE z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie monitorowania oporno艣ci na 艣rodki przeciwdrobnoustrojowe u odzwierz臋cych czynnik贸w chorobotw贸rczych za 2014 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/652/UE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczo艣ci w zakresie oporno艣ci na 艣rodki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1067/2013 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w zanieczyszcze艅: dioksyn, polichlorowanych bifenyli o w艂a艣ciwo艣ciach podobnych do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o w艂a艣ciwo艣ciach niepodobnych do dioksyn w w膮trobie zwierz膮t l膮dowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1056/2013 z dnia 29 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji neomycyna, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1057/2013 z dnia 29 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji w臋glan manganu, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1019/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do histaminy w produktach rybo艂贸wstwa

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1004/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 8-hydroksychinoliny, cyprokonazolu, cyprodynilu, fluopyramu, nikotyny, pendimetalinu, pentiopiradu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 221 z 17.8.2013)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 834/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acekwinocylu, biksafenu, diazynonu, difenokonazolu, etoksazolu, fenheksamidu, fludioksonilu, izopyrazamu, lambda-cyhalotryny, profenofosu i protiokonazolu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/422/UE z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 702/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych dotycz膮cych stosowania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do akredytacji laboratori贸w urz臋dowych prowadz膮cych urz臋dowe badania na obecno艣膰 w艂o艣nia kr臋tego i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 1162/2009

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania pr贸bek i dokonywania analiz

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 2,4-DB, dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r. dostosowuj膮ce niekt贸re rozporz膮dzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przep艂yw towar贸w, swobodny przep艂yw os贸b, prawo sp贸艂ek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, sieci transeuropejskie, wymiar sprawiedliwo艣ci i prawa podstawowe, sprawiedliwo艣膰, wolno艣膰 i bezpiecze艅stwo, 艣rodowisko, unia celna, stosunki zewn臋trzne, polityka zagraniczna, bezpiecze艅stwa i obrony oraz instytucje w tej dziedzinie, w zwi膮zku z przyst膮pieniem Republiki Chorwacji

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. dostosowuj膮ce niekt贸re rozporz膮dzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przep艂yw towar贸w, swobodny przep艂yw os贸b, prawo przedsi臋biorczo艣ci i swoboda 艣wiadczenia us艂ug, prawo sp贸艂ek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, rybo艂贸wstwo, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, polityka spo艂eczna i zatrudnienie, 艣rodowisko naturalne, unia celna, stosunki zewn臋trzne i polityka zagraniczna, bezpiecze艅stwa i obrony w zwi膮zku z przyst膮pieniem Chorwacji

Dyrektywa Rady 2013/20/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowuj膮ca niekt贸re dyrektywy w dziedzinie bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w zwi膮zku z przyst膮pieniem Republiki Chorwacji

Dyrektywa Komisji 2013/26/UE z dnia 8 lutego 2013 r. dostosowuj膮ca niekt贸re dyrektywy w dziedzinie bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci oraz polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w zwi膮zku z przyst膮pieniem Chorwacji

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/261/UE z dnia 3 czerwca 2013 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium na Ukrainie do prowadzenia test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2013 z dnia 27 maja 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego, w odniesieniu do substancji dwuniciowy kwas rybonukleinowy homologiczny do wirusowego kwasu rybonukleinowego koduj膮cy cz臋艣膰 bia艂ka op艂aszczaj膮cego i cz臋艣膰 regionu mi臋dzygenowego izraelskiego wirusa ostrego parali偶u

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/224/UE z dnia 17 maja 2013 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Chorwacji do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 415/2013 z dnia 6 maja 2013 r. okre艣laj膮ce dodatkowe obowi膮zki i zadania laboratori贸w referencyjnych UE ds. w艣cieklizny, gru藕licy byd艂a i zdrowia pszcz贸艂, zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 737/2008 i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 87/2011

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 394/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji monepantel, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 293/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci benzoesanu emamektyny, etofenproksu, etoksazolu, flutriafolu, glifosatu, fosmetu, piraklostrobiny, spinosadu i spirotetramatu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Zalecenie Komisji 2013/165/UE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obecno艣ci toksyn T-2 i HT-2 w zbo偶ach i produktach zbo偶owych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 251/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci aminopyralidu, bifenazatu, kaptanu, fluazynamu, fluopikolidu, folpetu, krezoksymu metylowego, pentiopiradu, proquinazydu, pirydatu i tembotrionu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/155/UE, z dnia 22 marca 2013 r., dotycz膮ca pomocy finansowej Unii na rok 2013 na rzecz laboratori贸w referencyjnych Unii Europejskiej

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do za艂膮cznik贸w II, III i IV dotycz膮cych najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni(Dz.U. L 234 z 30.8.2008)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniaj膮cego za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 142 z 28.5.2011)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 241/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci chlorantraniliprolu, fludioksonilu i proheksadionu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 212/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zast臋puj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do uzupe艂nie艅 i zmian dotycz膮cych produkt贸w obj臋tych tym za艂膮cznikiem

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/98/UE z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali wyst臋powania oszuka艅czych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu okre艣lonych rodzaj贸w 偶ywno艣ci

Zalecenie Komisji 2013/99/UE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali wyst臋powania oszuka艅czych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu okre艣lonych rodzaj贸w 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 135/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 do cel贸w decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratori贸w referencyjnych UE ds. pasz i 偶ywno艣ci oraz w sektorze zdrowia zwierz膮t

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteri贸w mikrobiologicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz.U. L 322 z 7.12.2007)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 116/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji eprinomektyna, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 115/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji diklazuril, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 107/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawarto艣ci melaminy w karmie dla zwierz膮t domowych w puszkach

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 72/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki niekt贸re laboratoria zosta艂y wyznaczone na laboratoria referencyjne UE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 35/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci dimetomorfu, indoksakarbu, pyraklostrobiny i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 2-fenylofenolu, ametoktradyny, szczep贸w Aureobasidium pullulans DSM 14940 i DSM 14941, cyprokonazolu, difenokonazolu, ditiokarbaminian贸w, folpetu, propamokarbu, spinosadu, spirodiklofenu, tebufenpyradu i tetrakonazolu w niekt贸rych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 59/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji monenzyna, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/786/UE z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na cz臋艣ci terytori贸w Irlandii, Finlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/785/UE z dnia 13 grudnia 2012 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2012 i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/807/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na okre艣lone programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/786/UE z dnia 14 grudnia 2012 r. do cel贸w decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratorium referencyjnego UE ds. bada艅 pozosta艂o艣ci za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1186/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji foksym, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/767/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy i uchylaj膮ca decyzj臋 2006/393/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/766/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ca cz臋艣膰 A za艂膮cznika XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratori贸w upowa偶nionych do pracy z 偶ywym wirusem pryszczycy

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/752/UE z dnia 4 grudnia 2012 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w by艂ej jugos艂owia艅skiej republice Macedonii do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1018/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 232/2009, (WE) nr 188/2007, (WE) nr 186/2007, (WE) nr 209/2008, (WE) nr 1447/2006, (WE) nr 316/2003, (WE) nr 1811/2005, (WE) nr 1288/2004, (WE) nr 2148/2004, (WE) nr 1137/2007, (WE) nr 1293/2008, (WE) nr 226/2007, (WE) nr 1444/2006, (WE) nr 1876/2006, (WE) nr 1847/2003, (WE) nr 2036/2005, (WE) nr 492/2006, (WE) nr 1200/2005 i (WE) nr 1520/2007 w odniesieniu do maksymalnej zawarto艣ci niekt贸rych mikroorganizm贸w w mieszankach paszowych pe艂noporcjowych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 899/2012 z dnia 21 wrze艣nia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci dla acefatu, alachloru, anilazyny, azocyklotyny, benfurakarbu, butylatu, kaptafolu, karbarylu, karbofuranu, karbosulfanu, chlorfenapyru, chlortaldimetylu, chlortiamidu, cyheksatyny, diazynonu, dichlobenilu, dikofolu, dimetipinu, dinikonazolu, disulfotonu, fenitrotionu, flufenzyny, furatiokarbu, heksakonazolu, laktofenu, mepronilu, metamidofosu, metoprenu, monokrotofosu, monuronu, oksykarboksyny, oksydemetonu metylowego, parationu metylowego, foratu, fosalonu, procymidonu, profenofosu, propachloru, chinchloraku, kwintocenu, tolilfluanidu, trichlorfonu, tridemorfu i trifluraliny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni oraz zmieniaj膮ce to rozporz膮dzenie poprzez ustanowienie za艂膮cznika V zawieraj膮cego wykaz warto艣ci wzorcowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 788/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotycz膮ce wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2013, 2014 i 2015, maj膮cego na celu zapewnienie zgodno艣ci z najwy偶szymi dopuszczalnymi poziomami pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w 偶ywno艣ci pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz na jej powierzchni, a tak偶e maj膮cego na celu ocen臋 nara偶enia konsumenta na te pozosta艂o艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 610/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalaj膮ce maksymalne zawarto艣ci w 偶ywno艣ci kokcydiostatyk贸w i histomonostatyk贸w pochodz膮cych z nieuniknionego zanieczyszczenia krzy偶owego tymi substancjami pasz, dla kt贸rych nie s膮 one przeznaczone

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 563/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik VII do rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu laboratori贸w referencyjnych UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/302/UE z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2012 r. upowa偶niaj膮ca laboratoria w Chorwacji i w Meksyku do prowadzenia test贸w serologicznych w monitorowaniu skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 488/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 658/2007 dotycz膮ce kar finansowych nak艂adanych za naruszenie pewnych obowi膮zk贸w w zwi膮zku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 473/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci spinetoramu (XDE-175) w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 466/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji klorsulon, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 441/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifenazanu, bifentryny, boskalidu, kadusafosu, chlorantraniliprolu, chlorotalonilu, klotianidyny, cyprokonazolu, deltametryny, dikamby, difenokonazolu, dinokapu, etoksazolu, fenpyroksymatu, flubendiamidu, fludioksonilu, glifosatu, metalaksylu-M, meptyldinokapu, nowaluronu, tiametoksamu oraz triazofosu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 436/2012 z dnia 23 maja 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji azametifos, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 322/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci amidosulfuronu, azoksystrobiny, bentazonu, biksafenu, cyprokonazolu, fluopyramu, imazapiku, malationu, propikonazolu i spinosadu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 252/2012 z dnia 21 marca 2012 r. ustanawiaj膮ce metody pobierania i analizy pr贸bek do cel贸w urz臋dowej kontroli poziom贸w dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niekt贸rych 艣rodkach spo偶ywczych oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1883/2006

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiaj膮ce specyfikacje dla dodatk贸w do 偶ywno艣ci wymienionych w za艂膮cznikach II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 232/2012 z dnia 16 marca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunk贸w i poziom贸w stosowania 偶贸艂cieni chinolinowej (E 104), 偶贸艂cieni pomara艅czowej FCF/偶贸艂cieni pomara艅czowej S (E 110) i p膮su 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124)

Zalecenie Komisji z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie monitorowania wyst臋powania alkaloid贸w sporyszu w paszy i 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 222/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji triklabendazol, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 221/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji klozantel, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 202/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji pegylowany bydl臋cy czynnik wzrostu kolonii granulocyt贸w, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji nitroksynil, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 122/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji metyloprednizolon, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 123/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji monepantel, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 107/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji dichlorowodorek oktenidyny, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 86/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji lasalocid, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 84/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji fenoksymetylopenicylina, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 85/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji altrenogest, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/889/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. dotycz膮ca pomocy finansowej Unii na rok 2012 na rzecz laboratori贸w referencyjnych Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1274/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. dotycz膮cego wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2012, 2013 i 2014, maj膮cego na celu zapewnienie zgodno艣ci z najwy偶szymi dopuszczalnymi poziomami pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w 偶ywno艣ci pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz na jej powierzchni, a tak偶e maj膮cego na celu ocen臋 nara偶enia konsumenta na te pozosta艂o艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w dioksyn, polichlorowanych bifenyli o dzia艂aniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o dzia艂aniu niepodobnym do dioksyn w 艣rodkach spo偶ywczych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1258/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w azotan贸w w 艣rodkach spo偶ywczych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1223/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) r 1688/2005 w odniesieniu do pobierania pr贸bek ze stad, z kt贸rych pochodz膮 jaja, oraz badania mikrobiologicznego takich pr贸bek, a tak偶e pr贸bek niekt贸rych mi臋s przeznaczonych do Finlandii i Szwecji

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/717/UE z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 98/536/WE ustanawiaj膮c膮 wykaz krajowych laboratori贸w referencyjnych wykrywaj膮cych pozosta艂o艣ci

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie systemu pomocy pa艅stwa C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) zastosowanego przez Portugali臋聽
na rzecz zbierania, przewozu, obr贸bki i niszczenia odpad贸w z ubojni

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie pomocy pa艅stwa na finansowanie bada艅 przesiewowych dotycz膮cych pasa偶owalnych encefalopatii g膮bczastych (TSE) u byd艂a wdro偶onej przez Belgi臋 (pomoc pa艅stwa C 44/08 (ex NN 45/04))

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 978/2011 z dnia 3 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acetamiprydu, bifenylu, kaptanu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, ditiokarbaminian贸w, epoksykonazolu, etefonu, flutriafolu, fluksapyroksadu, izopyrazamu, propamokarbu, pyraklostrobiny, pirymetanilu i spirotetramatu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecno艣膰 morskich biotoksyn w 偶ywych ma艂偶ach

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 z dnia 12 wrze艣nia 2011 r. do cel贸w decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratori贸w referencyjnych UE ds. pasz i 偶ywno艣ci oraz w sektorze zdrowia zwierz膮t

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 880/2011 z dnia 2 wrze艣nia 2011 r. w sprawie sprostowania rozporz膮dzenia (UE) nr 208/2011 zmieniaj膮cego za艂膮cznik VII do rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykaz贸w i nazw laboratori贸w referencyjnych UE

Zalecenie Komisji 2011/516/UE z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ograniczenia obecno艣ci dioksyn, furan贸w i bifenyli polichlorowanych (PCB) w paszy i 偶ywno艣ci聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. zatwierdzaj膮ce przedwywozowe kontrole pszenicy i m膮ki pszennej przeprowadzane przez Kanad臋 w odniesieniu do obecno艣ci ochratoksyny A

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 836/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 333/2007 ustanawiaj膮ce metody pobierania pr贸bek i metody analiz do cel贸w urz臋dowej kontroli poziom贸w o艂owiu, kadmu, rt臋ci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w 艣rodkach spo偶ywczych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 odno艣nie do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w wielopier艣cieniowych w臋glowodor贸w aromatycznych w 艣rodkach spo偶ywczych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acekwinocylu, benzoesanu emamektyny, etametsulfuronu metylowego, flubendiamidu, fludioksonilu, krezoksymu metylowego, metoksyfenozydu, nowaluronu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 812/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci dimetomorfu, fluopikolidu, mandipropamidu, metrafenonu, nikotyny i spirotetramatu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 739/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮ce szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce organizacji urz臋dowych kontroli w odniesieniu do produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 lipca 2011 r. zatwierdzaj膮cej niekt贸re zmienione programy zwalczania i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2011 i zmieniaj膮cej decyzj臋 2010/712/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na niekt贸re programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/396/UE z dnia 4 lipca 2011 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Japonii do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/C193/03 z dnia 1 lipca 2011 r. dotycz膮ca finansowania w 2011 r. dzia艂a艅 w dziedzinie weterynarii zwi膮zanych z polityk膮 informacyjn膮 Unii Europejskiej, wsparciem organizacji mi臋dzynarodowych, zg艂aszaniem chor贸b i komputeryzacj膮 procedur weterynaryjnych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 559/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. dla laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. zdrowia pszcz贸艂

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 520/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci benalaksylu, boskalidu, buprofezyny, karbofuranu, karbosulfanu, cypermetryny, fluopikolidu, heksytiazoksu, indoksakarbu, metaflumizonu, metoksyfenozydu, parakwatu, prochlorazu, spirodiklofenu, protiokonazolu i zoksamidu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 ustalaj膮ce najwy偶sze dopuszczalne poziomy niekt贸rych zanieczyszcze艅 w 艣rodkach spo偶ywczych

Sprostowania do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiaj膮cego 艣rodki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 偶ywno艣ciowych i 艣rodkach 偶ywienia zwierz膮t ( Dz.U. L 6 z 11.1.2011)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 362/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji monepantel, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 363/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji izoeugenol, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 310/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, fomesafenu, metabenzotiazuronu, metydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni聽

Decyzji Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 208/2011 z dnia 2 marca 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik VII do rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykaz贸w i nazw laboratori贸w referencyjnych UE聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecno艣膰 morskich biotoksyn w 偶ywych ma艂偶ach聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiaj膮ce 艣rodki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 偶ywno艣ciowych i 艣rodkach 偶ywienia zwierz膮t聽

Decyzja Komisji 2010/764/UE, z dnia 8 grudnia 2010 r. dotycz膮ca przyj臋cia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl