RZECZPOSPOLITA POLSKA

REPUBLIC OF POLAND

 

Główny Inspektorat Weterynarii - General Veterinary Inspectorate

 

STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH

MONTHLY REPORT ON NOTIFIABLE ANIMAL DISEASES

Styczeń/January/2006

 

 

 

 

UWAGA-REMARK

 

Liczby oznaczają nazwy powiatów, wyszczególnionych na stronie 4, w których dana choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym. Cyfra w nawiasie oznacza liczbę miejscowości w powiecie.

Numbers mean names of districts, mentioned on the page 4, in which certain disease has been reported in reporting period. Number in brackets means number of villages in certain districts.

x liczba w nawiasie oznacza liczbę chorych zwierząt.

x number in brackets means number of ill animals

 

 

Ad. 1. Wścieklizna zwierząt dzikich x)/

Rabies of wild animals

0603 (1), 0604(1), 1606(1), 2819(1), 3003(1)

Ad.2. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)/Bovine spongiform encefalopathy

2007(1)

 

Warszawa, luty 2006

Warsaw, February 2006

 

Chief Veterinary Officer

Dr Krzysztof Jażdżewski

 

Choroby  nigdy nie notowane / (Diseases  never occurred)

 

1. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicularstomatitis)

2. Pomór małych  przeżuwaczy (Peste des petits ruminants)

3. Guzowata choroba skóry bydła (Lumpy skin disease)

4. Gorączka doliny Rift (Rift valley fever)

5. Choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

 

 

 

6. Afrykański pomór koni (African horse sickness)

7. Afrykański pomór świń (African swine fever)

8. Influenza ptaków (Avian influenza)

 

Ostatni    przypadek   stwierdzony   w  roku  /    ( The  last

 

1.        Księgosusz (Rinderpest)                                              

2.        Zaraza płucna bydła (Contagiosus bovine
        pleuropneumonia)       

3.        Ospa  owiec i kóz (Sheep and goat pox)                    

4.        Zaraza stadnicza koni (Dourine)                                

5.        Nosacizna (Glanders)   

6.        Niedokrwistość zakaźna koni (EIA)                           

7.        Choroba cieszyńska (Enterovirus  encephalomyelitis)

8.        Pryszczyca (Foot and mouth disease)

9.        Choroba pęcherzykowa świń (SVD)

10.     Rzekomy pomór  drobiu (Newcastle disease)

11.     Klasyczny pomór świń (Classical swine fever)

 

reported  outbreak  in   year)

 

1921

1936

 

1950

1951

1957

1960

1967

1971

1972

1974

1994

 

 

 

 

UWAGA-REMARK

 

Województwa według kolejności – Voivodships in alphabetical order

 

1. 02 - dolnośląskie, 04 - kujawsko-pomorskie, 06 - lubelskie, 08 - lubuskie, 10 - łódzkie, 12 -   małopolskie,   14 - mazowieckie, 16 - opolskie, 18 - podkarpackie, 20 - podlaskie, 22 – pomorskie, 24 - śląskie, 26 - świętokrzyskie, 28 - warmińsko-mazurskie, 30 - wielkopolskie, 32 - zachodniopomorskie.

 

2. Liczby w rubrykach 6 i 7 oznaczają ilości miejscowości i zagród, w których stwierdzono chorobę w okresie

    sprawozdawczym.

Numbers in section 6 and 7 mean numbers of villages and farms where certain disease was reported in reporting period.

 

L.p.

 

 

 

 

 

NAZWA CHOROBY

NAME OF THE DISEASE

Województwa nazwane liczbami

Name of voivodships in numbers

Województw

Voivodships

Powiatów

Districts

Miejscowośći

Villages

Zagród

Farms

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

Wścieklizna zwierząt dzikich*/ Rabies of wild animals

06, 16, 28, 30

4

5

5

5x

3.

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)/Bovine spongiform encefalopathy

20

1

1

1

1

 

 

x  Wściekliznę stwierdzono/ Rabies has been reported :

 

u  5 lisów/foxes,